За контакти:
ул. ''Иван Вазов'' 12
тел. 9220642, факс: 9515169
e-mail: dio@mod.bg
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА за откриване на парични гаранции по обществени поръчки, провеждани от Министерство на отбраната чрез дирекция „Инвестиции в отбраната”:
Банка: Българска народна банка (БНБ) Адрес: София, пл. “Александър 1-ви” № 1
Получател: Дирекция “Финанси” - МО
IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01
BIC: BNBG BGSD

 

Текущи процедури

                   Закупуване на документация, подаване на предложения, заявления, оферти                  

        Всеки работен ден от 9 до 12 или от 13 до 17 ч. на адрес   гр. София,    дирекция "Инвестиции в отбраната",   ул. "Иван Вазов" №12, ет 5.

За да бъдете включени в Базата-данни на МО, като потенциални изпълнители на обществени поръчки за доставка на стоки и услуги, моля изпращайте вашите презентации на хартиен и/или магнитен носител в отдел "Пазарни проучвания, анализи и кодификация", към дирекция "Инвестиции в отбраната". 

Заявление за доброволна регистрация на потенциални изпълнители на обществени поръчки може да изтеглите от рубрика ДОКУМЕНТИ.

Процедури и информация, публикувани след 01.10.2014 г., можете да намерите тук.

 

Обявата се отнася за,

дата на публикуване

Вид на процедурата

Срок за подаване на заявление 

Срок за продажба
на тръжна
документация

Срок за
приемане на оферти/предложения

Състояние на процедурата

Обявление в РОП

Лице за контакт

Доку-
мента-
ция

Сключване на рамково споразумение за доставка на полушуби кожени за мъже и полушуби кожени за жени

28.08.2014 г.

Открита процедура по чл. 16, ал. 8 от ЗОП

Не се прилага

Приключен

Приключен

Работи комисия

00164-2014-0025

Л. Узунов
тел. 92 20 654
Е-mail: l.uzunov@mod.bg

изтегли

образци

Анализ на Споразумение за уреждане на задължения № УД-03-26/27.06.2011г. между Министерството на отбраната и компания ЮРОКОПТЕР – Франция и Договор за гаранционен депозит № УД-03-3/13.01.2006г., сключен между Министерството на отбраната и банка Сосиете Женерал, както и свързаните с тях споразумения и договори.

25.08.2014 г.

Процедура на договаряне с обявление по чл. 84. т. 4 от ЗОП

Приключен

Не се прилага.

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация

Не се прилага

Работи комисия

00164-2014-0022

М. Маринов

тел. 02 / 92 20 888,

e-mail: m.i.marinov@mod.bg

изтегли

образци MS Word

разяснение 1

разяснение 2

разяснение 3

разяснение 4

разяснение 5

разяснение 6

разяснение 7

разяснение 8

„Надграждане на АИС „Документооборот” към АИС „е-Документооборот”-уеб-базирана версия” по проект в изпълнение на договор № УД 12-6/05.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) 18.07.2014 г.

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Не се прилага

Не се предвижда. Осигурен е пълен достъп до документите в електронен вид. Може да бъде изтеглена на посочения в обявлението профил на купувача

Изтекъл на 07.08.2014 г.

Съгласува се договор

00164-2014-0020

Н. Стайков, тел. 92 20 673, Е-mail: n.staykov@mod.bg

изтегли

Сключване на рамково/ви споразумение/ия за следните самостоятелно обособени позиции: 

Поз. 1. „Интегрирана логистична поддръжка на вертолети

„AS 565 MB PANTHER" 

Поз. 2. „Интегрирана логистична поддръжка на авиационни двигатели „ARRIEL 2C”

30.06.2014 г.

Процедура на договаряне с обявление по чл. 84. т. 3 от ЗОП

Приключен

Не се прилага.

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация.

До 17:00 часа на 28.10.2014 г.

Работи комисия

00164-2014-0017

Ц. Белниколов

тел. 92 20 648,

e-mail: ts.belnikolov@mod.bg

изтегли

покана 1

покана 2

протокол

решение 98

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите” и застраховка „Злополука на местата в МПС”  на ППС от автопарка на БА и военните формирования пряко подчинени на МО за 2015 г.

30.04.2014 г.

Ограничена процедура по Глава шеста от част втора от ЗОП.

Приключен

Не се прилага.

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация.

Приключен

Работи комисия

00164-2014-0005

Елена Донева,

тел. 9220 668,

e.doneva@ mod.bg

изтегли

Разработване и внедряване на информационна система за предоставяне на е-услуги за пространствени данни.

Процедурата e в изпълнение на проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

31.01.2014 г.

Открита  по чл. 16, ал. 8 от ЗОП

Не се прилага

Приключен

Приключен

„С решение №13654/14.11.2014 г. ВАС оставя в сила решение №1142/2014 г. на КЗК, с което се  оставя без уважение жалбата срещу Решение № 61/09.07.2014 г. на директора на ДИО за избор на изпълнител“.

00164-2014-0001

М. Бонев

тел. 02 92 20 882,

02 92 22 575,

088 7708528
e-mail:

m.bonev@mod.bg

Решение за промяна

документация 1

документация 2

документация 3

документация 4

документи MS Word

разяснения

разяснения 1