За контакти:
ул. ''Иван Вазов'' 12
тел. 9220642, факс: 9515169
e-mail: dio@mod.bg
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА за откриване на парични гаранции по обществени поръчки, провеждани от Министерство на отбраната чрез дирекция „Инвестиции в отбраната”:
Банка: Българска народна банка (БНБ) Адрес: София, пл. “Александър 1-ви” № 1
Получател: Дирекция “Финанси” - МО
IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01
BIC: BNBG BGSD

 

Текущи процедури

                   Закупуване на документация, подаване на предложения, заявления, оферти                  

        Всеки работен ден от 9 до 12 или от 13 до 17 ч. на адрес   гр. София,    дирекция "Инвестиции в отбраната",   ул. "Иван Вазов" №12, ет 5.

За да бъдете включени в Базата-данни на МО, като потенциални изпълнители на обществени поръчки за доставка на стоки и услуги, моля изпращайте вашите презентации на хартиен и/или магнитен носител в отдел "Пазарни проучвания и информационно осигуряване на доставките", към дирекция "Инвестиции в отбраната". 

Заявление за доброволна регистрация на потенциални изпълнители на обществени поръчки може да изтеглите от рубрика ДОКУМЕНТИ.

СЪОБЩЕНИЯ: 

Комисия за разглеждане на първоначална оферта и провеждане  на договаряне с участника по обществена поръчка с предмет „Извършване на доков ремонт на базов миночистач „ШКВАЛ“ с бордови номер 62”, ще започне своята работа от 12.00 часа на 10.06.2014 г. в дирекция „Инвестиции в отбраната” – гр. София, ул. „Иван Вазов” № 12

Обявата се отнася за,

дата на публикуване

Вид на процедурата

Срок за подаване на заявление 

Срок за продажба
на тръжна
докумен-
тация

Срок за
приемане на оферти/предложения

Състояние на процедурата

Обявление в РОП

Лице за контакт

Доку-
мента-
ция

Борсова сделка за доставка на следните горива: 39 928 литра дизелово гориво F-54, 26 700 литра автомобилен бензин F-67, 2 021 000 литра авиационен керосин Jet-A1, 6 000 литра газьол ПКЦ-0,1 % сяра за отопление, 1 000 000 литра дизелово гориво F-75 и 60 000 кг. котелно гориво със съдържание на сяра 1 %. 18.07.2014 г. чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП (договаряне без обявление) Съгласно правилника на "Софийска стокова борса" АД. Съгласно правилника на "Софийска стокова борса" АД. Съгласно правилника на "Софийска стокова борса" АД. Листва се на Софийска стокова борса АД.  Поръчkа-спецификация № 1 предадена на акредитирания от Министъра на отбраната  брокер. 00164-2014-0019

Полк. Х.Агопян

тел. 02 92 20 671,

e-mail:

h.agop@mod.bg

изтегли
„Надграждане на АИС „Документооборот” към АИС „е-Документооборот”-уеб-базирана версия” по проект в изпълнение на договор № УД 12-6/05.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) 18.07.2014 г. Покана за участие в процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП Не се прилага Не се предвижда. Осигурен е пълен достъп до документите в електронен вид. Може да бъде изтеглена на посочения в обявлението профил на купувача До 17:00 часа на двадесетия ден от получаването на поканата Получаване на оферти 00164-2014-0020 Н. Стайков, тел. 92 20 673, Е-mail: n.staykov@mod.bg изтегли

Индивидуален договор за „Доставка на нерециклирана копирна хартия” във връзка със сключено рамково споразумение от ЦООП № С-37/22.10.2013 г.
14.07.2014 г.

Чл. 93б, ал. 1 от ЗОП Не се прилага Не се прилага Не се прилага Покана за сключване на договор Не се прилага инж. Галина Грудева
тел. 02 92 20 653
Е-mail: g.groudeva@mod.bg

Поканата е изпратена на изпълнителя по РС№ С-37/22.10.2013 г.

покана
 

Индивидуален договор за „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса” във връзка със сключено рамково споразумение от ЦООП № С-38/22.10.2013 г.
11.07.2014 г.

Чл. 93б, ал. 1 от ЗОП Не се прилага Не се прилага Не се прилага

Покана за сключване на договор

Не се прилага инж. Галина Грудева
тел. 02 92 20 653
Е-mail: g.groudeva@mod.bg
изтегли

Индивидуален договор за „Доставка на рециклирана копирна хартия”, във връзка със сключено рамково споразумение от ЦООП № С-36/22.10.2013 г.
09.07.2014 г.

Чл. 93б, ал. 1 от ЗОП Не се прилага Не се прилага Не се прилага

Покана за сключване на договор

Не се прилага инж. Галина Грудева
тел. 02 92 20 653
Е-mail: g.groudeva@mod.bg

Поканата е изпратена на изпълнителя по РС№ С-36/22.10.2013 г

покана

Комплексна доставка на наградни знаци 02.07.2014 г. Възлагане на поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП;
заповед
№ЗОП-38/02.07.2014 г. на директора на дирекция "Инвестиции в отбраната"
Не се прилага Изтегли от графа документация Приключен Работи комисия Не се прилага В. Мирчева
тел. 02 92 20677
e-mail: v.mircheva@mod.bg
изтегли
Доставка на камуфлажни облекла и обувки за мисии 01.07. 2014 г.

Възлагане на поръчка по чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗОП

  заповед
№ 36/30.06.2014 г. на директора на ДИО

Не се прилага Изтегли от графа документация До 17:00 ч. на
29.07.2014 г.
Приемат се оферти Не се прилага Владимир Тончев
тел. 02 92 20669
е-mail: v.tonchev@mod.bg

изтегли

разяснение 1

разяснение 2

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина 30.06.2014 г.

Открита процедура

по чл. 16, ал. 8 от ЗОП

Не се прилага

До 17:00 часа

на

      30.07.2014 г.

До 17:00 часа

на

      11.08.2014 г.

Продажба на документация

Приемане на оферти

00164-2014-0018

М. Павлова
тел. 92 20 689
Е-mail: m.pavlova@mod.bg
изтегли

Сключване на рамково/ви споразумение/ия за следните самостоятелно обособени позиции: 

Поз. 1. „Интегрирана логистична поддръжка на вертолети

„AS 565 MB PANTHER" 

Поз. 2. „Интегрирана логистична поддръжка на авиационни двигатели „ARRIEL 2C”

30.06.2014 г.

Процедура на договаряне с обявление по чл. 84. т. 3 от ЗОП До  17.00  на 29.08.2014 г.

Не се прилага.

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация.

  Приемат се заявления за участие 00164-2014-0017

Ц. Белниколов

тел. 92 20 648,

e-mail: ts.belnikolov@mod.bg

изтегли
Доставка на масла, смазки и специални течности 30.06.2014 г. Открита по ЗОП Не се прилага До 17:00 ч на 31.07.2014 г. До 17:00 ч на 11.08.2014 г. Приемане на оферти 00164-2014-0016 Я.Костадинова, тел. 20676, e-mail: ya.kostadinova@mod.bg

изтегли

решение за промяна

Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии   27.06.2014 г. Открита по ЗОП Не се прилага Изтегли от графа документация Приключен Работи комисия

00164-2014-0014

Пламен Петров, тел. 02 92 20 652, Е-mail: p.v.petrov@mod.bg

изтегли

приложения

разяснение

Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми   27.06.2014 г. Открита по ЗОП Не се прилага Изтегли от графа документация Приключен Работи комисия 00164-2014-0015 Пламен Петров, тел. 02 92 20 652, Е-mail: p.v.petrov@mod.bg

изтегли

разяснение

приложения

разяснение 2

разяснение 3

Индивидуален договор за „Доставка на пликове и бланки”, във връзка със сключено рамково споразумение от ЦООП № С-58/11.12.2013 г.
27.06.2014 г.

Чл. 93б, ал. 3 от ЗОП Не се прилага Не се прилага Приемане на оферти Решение за избор на изпълнител №68/21.07.2014 г. Не се прилага инж. Галина Грудева
тел. 02 92 20 653
Е-mail: g.groudeva@mod.bg
Документацията е изпратена на потенциалните изпълнители

Доставка на спортна екипировка за мисии и друго вещево имущество за БА по обособени позиции.

26.06.2014 г.

Открита

по чл. 16, ал. 8 от ЗОП

Не се прилага Приключен

До 17:00 часа на

   24.07.2014 г.

Приемане на оферти

00164-2014-0013 В. Щерев
тел. 92 20 688
Е-mail: v.sterev@mod.bg
изтегли

“7,62 mm патрон обр. 1943 г. – халосен със загъвка“,

 24.06.2014 г.

Чл. 3, ал.2, т.1 и чл. 14, ал.7 от ЗОП Не се прилага Изтегли от графа документация Приключен Работи комисия Не се прилага

Валерия Стамова

Тел. 02/ 92 20 687 e-mail:

v.stamova@mod.bg

изтегли

 

Доставка на авиационно-техническо имущество за самолет Су-25 19.06.2014 г. Чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 14, ал. 7 от ЗОП Не се прилага Изтегли от графа документация До 17:00 ч. на 24.07.2014 г. Приемане на предложения Не се прилага Евелина Богданин-Михова, тел. 02 92-20-674, е-mail: e.mihova@mod.bg изтегли
Доставка на летателни облекла за нуждите на Българската армия 19.06.2014 г. Открита по чл. 16, ал. 8 от ЗОП Не се прилага

До 17:00 часа на

21.07.2014 г.

До 17:00 часа на

30.07.2014 г.

Продаване на документация и приемане на оферти 00164-2014-0012 Л. Узунов
тел. 92 20 654
Е-mail: l.uzunov@mod.bg
изтегли

“20х102 mm изстрели за оръдие CN-MIT 20 M 621“

 16.06.2014 г.

Чл. 3, ал.2, т.1 и чл. 14, ал.7 от ЗОП Не се прилага Изтегли от графа документация Приключен Съгласуване на заповед Не се прилага

Валерия Стамова

Тел. 02/ 92 20 687

e-mail:

v.stamova@mod.bg

изтегли

разяснения

Доставка на бронежилетки с положителна плаваемост за ВМС

16.06.2014 г.

Чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 14, ал. 7 от ЗОП Не се прилага Изтегли от графа документация До 17.00 ч. на 21.07.2014 г. Приемат се предложения Не се прилага

И. Хасъмски

тел. 02 92 20647

e-mail: i.hasamski@mod.bg

изтегли

Индивидуален договор за „Доставка канцеларски материали”, във връзка със сключено рамково споразумение от ЦООП

 № С-57/11.12.2013 г.
11.06.2014 г.

Чл. 93б, ал. 3 от ЗОП

Не се прилага

Не се прилага.

Приключен

Решение за избор на изпълнител №59/09.07.2014 г.

Не се прилага инж. Галина Грудева
тел. 02 92 20 653
Е-mail: g.groudeva@mod.bg
Документацията е изпратена на потенциалните изпълнители.
Доставка на въглища кафяви каменни 02.06.2014 г.

Открита  по вид чл. 16, ал. 8 от ЗОП

Не се прилага

Приключен

Приключен

Работи комисия 00164-2014-0011 В. Щерев
тел. 92 20 688
Е-mail: v.sterev@mod.bg
изтегли
Услуга с предмет, включващ две самостоятелно обособени позиции:  Поз. 1. Застраховане на личния състав със застраховки „Злополука“ и „Медицински разходи вследствие на злополука и/ или акутно заболяване и репатриране вследствие на злополука и и/или акутно заболяване“, на автомобилната техника със застраховка „Каско, валидно в чужбина“ и имуществото със застраховки „Карго“, „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“ на формированията на Българската армия, участващи в мисии, във връзка с ангажиментите на Република България към ООН, НАТО, ЕС и по други международни споразумения. 02.06.2014 г. Открита по ЗОП Не се прилага Не се предвижда Приключен Работи комисия 00164-2014-0010 Цвета Генова, тел. 02 92-20-649, е-mail: tz.genova@mod.bg изтегли
Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с търговска марка Hewlett Packard по рамково споразумение № С-16/03.10.2012 г. на ЦООП  02.06.2014 г. С покана по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП Не се прилага Не се прилага Приключен Решение за избор на изпълнител №67/17.07.2014 г. Не се прилага Гергана Тонева,
тел. 02/ 92 20 665,
е-mail:g.toneva@mod.bg
Документацията (поканата) е изпратена на потенциалните изпълнители

Услуги по ремонт на многофункционални бинокуляри

31.05.2014 г.

Ограничена по глава шеста от ЗОП Приключен
Не се прилага 

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация

До 17.00 ч. на 01.08.2014 г. Приемане на оферти 00164-2014-0009
 

Евелина Шаламанова

 тел. 92 20 655  е:mail
изтегли

Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки по рамково споразумение № С-17/03.10.2012 г. на ЦООП  28.05.2014 г.

С покана по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП Не се прилага не се прилага Приключен

Решение № 57/03.07.2014 г. за избор на изпълнител

Не се прилага Владимир Тончев,
тел. 02/ 92 20 669,
е-mail: v.tonchev@mod.bg
Документацията (поканата) е изпратена на потенциалните изпълнители

Индивидуален договор за „Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства”, във връзка със сключено рамково споразумение от ЦООП № С-15/03.10.2012 г.
28.05.2014 г.

Чл. 93б, ал. 3 от ЗОП Не се прилага

Не се прилага.  

Документацията е изпратена на потенциалните изпълнители.

Приключен Решение за избор на изпълнител №58/09.07.2014 г. Не се прилага инж. Галина Грудева
тел. 02 92 20 653
Е-mail: g.groudeva@mod.bg
 
Дейности за информация и публичност по проект: „Подобряване на административното обслужване на гражданите и администрацията на Министерството на отбраната и изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство, чрез ъпгрейд на АИС „Документооборот” към АИС „Документооборот - уеб-базирана версия”, 13.05.2014 г. Публична покана по реда на глава 8 "а" от ЗОП Не се прилага Не се предвижда. Осигурен е пълен достъп до документите в електронен вид. Може да бъде изтеглена на посочения в обявлението профил на купувача Приключен Съгласува се договор 9029198 Н. Стайков, тел. 92 20 673, Е-mail: n.staykov@mod.bg изтегли

Застраховане на пътни превозни средства (ППС) от Българската армия и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната със  застраховка „Каско” за 2015 г.

08.05.2014 г.

Открита по ЗОП Не се прилага Приключен Приключен Работи комисия 00164-2014-0007 

Елена Донева,

тел. 9220 668,

e.doneva@ mod.bg

изтегли

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на военно формирование 26940 – Змейово – Стара Загора

07.05.2014 г.

Открита по ЗОП Не се прилага

Приключен

Приключен Работи комисия 00164-2014-0006 Я.Костадинова, тел. 20676, e-mail: ya.kostadinova@mod.bg изтегли

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите” и застраховка „Злополука на местата в МПС”  на ППС от автопарка на БА и военните формирования пряко подчинени на МО за 2015 г.

30.04.2014 г.

Ограничена процедура по Глава шеста от част втора от ЗОП. До 17.00 ч. на 02.09.2014 г.5

Не се прилага.

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация.

  Приемат се заявления за участие 00164-2014-0005

Елена Донева,

тел. 9220 668,

e.doneva@ mod.bg

изтегли

Възстановяване на летателната годност и осигуряване на експлоатацията на вертолети Ми-17 - рамково споразумение

14.04.2014 г.

Процедура на договаряне с обявление по чл. 84. т. 3 от ЗОП Приключен

Не се прилага.

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация.

Приключен Работи комисия 00164-2014-0004

Ц. Белниколов

тел. 92 20 648, e-mail: ts.belnikolov@mod.bg

изтегли

Разработване и внедряване на информационна система за предоставяне на е-услуги за пространствени данни.

Процедурата e в изпълнение на проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

31.01.2014 г.

Открита  по чл. 16, ал. 8 от ЗОП Не се прилага

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация

Приключен

Работи комисия

00164-2014-0001

М. Бонев

тел. 02 92 20 882,

02 92 22 575,

088 7708528
e-mail:

m.bonev@mod.bg

Решение за промяна

документация 1

документация 2

документация 3

документация 4

документи MS Word

разяснения

разяснения 1