За контакти:
ул. ''Иван Вазов'' 12
тел. 9220642, факс: 9515169
e-mail: dio@mod.bg
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА за откриване на парични гаранции по обществени поръчки, провеждани от Министерство на отбраната чрез дирекция „Инвестиции в отбраната”:
Банка: Българска народна банка (БНБ) Адрес: София, пл. “Александър 1-ви” № 1
Получател: Дирекция “Финанси” - МО
IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01
BIC: BNBG BGSD

 

Текущи процедури

                   Закупуване на документация, подаване на предложения, заявления, оферти                  

        Всеки работен ден от 9 до 12 или от 13 до 17 ч. на адрес   гр. София,    дирекция "Инвестиции в отбраната",   ул. "Иван Вазов" №12, ет 5.

За да бъдете включени в Базата-данни на МО, като потенциални изпълнители на обществени поръчки за доставка на стоки и услуги, моля изпращайте вашите презентации на хартиен и/или магнитен носител в отдел "Пазарни проучвания, анализи и кодификация", към дирекция "Инвестиции в отбраната". 

Заявление за доброволна регистрация на потенциални изпълнители на обществени поръчки може да изтеглите от рубрика ДОКУМЕНТИ.

СЪОБЩЕНИЯ: 

Комисия за разглеждане на първоначална оферта и провеждане  на договаряне с участника по обществена поръчка с предмет „Извършване на доков ремонт на базов миночистач „ШКВАЛ“ с бордови номер 62”, ще започне своята работа от 12.00 часа на 10.06.2014 г. в дирекция „Инвестиции в отбраната” – гр. София, ул. „Иван Вазов” № 12

Обявата се отнася за,

дата на публикуване

Вид на процедурата

Срок за подаване на заявление 

Срок за продажба
на тръжна
докумен-
тация

Срок за
приемане на оферти/предложения

Състояние на процедурата

Обявление в РОП

Лице за контакт

Доку-
мента-
ция

„Надграждане на АИС „Документооборот” към АИС „е-Документооборот”-уеб-базирана версия” по проект в изпълнение на договор № УД 12-6/05.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) 18.07.2014 г. Покана за участие в процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП Не се прилага Не се предвижда. Осигурен е пълен достъп до документите в електронен вид. Може да бъде изтеглена на посочения в обявлението профил на купувача Изтекъл на 07.08.2014 г.

Получаване на оферти. Провеждане на договаряне от 10:00 ч. на 11.08.2014 г. 

00164-2014-0020 Н. Стайков, тел. 92 20 673, Е-mail: n.staykov@mod.bg изтегли
Доставка на камуфлажни облекла и обувки за мисии 01.07. 2014 г.

Възлагане на поръчка по чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗОП

  заповед
№ 36/30.06.2014 г. на директора на ДИО

Не се прилага Изтегли от графа документация Приключен Работи комисия Не се прилага Владимир Тончев
тел. 02 92 20669
е-mail: v.tonchev@mod.bg

изтегли

разяснение 1

разяснение 2

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина 30.06.2014 г.

Открита процедура

по чл. 16, ал. 8 от ЗОП

Не се прилага Приключен Приключен

Работи комисия

00164-2014-0018

М. Павлова
тел. 92 20 689
Е-mail: m.pavlova@mod.bg
изтегли

Сключване на рамково/ви споразумение/ия за следните самостоятелно обособени позиции: 

Поз. 1. „Интегрирана логистична поддръжка на вертолети

„AS 565 MB PANTHER" 

Поз. 2. „Интегрирана логистична поддръжка на авиационни двигатели „ARRIEL 2C”

30.06.2014 г.

Процедура на договаряне с обявление по чл. 84. т. 3 от ЗОП До  17.00  на 29.08.2014 г.

Не се прилага.

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация.

  Приемат се заявления за участие 00164-2014-0017

Ц. Белниколов

тел. 92 20 648,

e-mail: ts.belnikolov@mod.bg

изтегли
Доставка на масла, смазки и специални течности 30.06.2014 г. Открита по ЗОП Не се прилага Приключен Приключен Работи комисия 00164-2014-0016 Я.Костадинова, тел. 20676, e-mail: ya.kostadinova@mod.bg

изтегли

решение за промяна

Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии   27.06.2014 г. Открита по ЗОП Не се прилага Изтегли от графа документация Приключен

Решение за избор на потенциални изпълнители № 74/18.08.2014

Решение за прекр. по об. поз. 1 №76/18.08.2014

Решение за прекр. по об. поз. 2 №75/18.08.2014

00164-2014-0014

Пламен Петров, тел. 02 92 20 652, Е-mail: p.v.petrov@mod.bg

изтегли

приложения

разяснение

Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми   27.06.2014 г. Открита по ЗОП Не се прилага Изтегли от графа документация Приключен Работи комисия 00164-2014-0015 Пламен Петров, тел. 02 92 20 652, Е-mail: p.v.petrov@mod.bg

изтегли

разяснение

приложения

разяснение 2

разяснение 3

Доставка на спортна екипировка за мисии и друго вещево имущество за БА по обособени позиции.

26.06.2014 г.

Открита

по чл. 16, ал. 8 от ЗОП

Не се прилага Приключен Приключен

Решение за избор на изпълнител № 72/14.08.2014 г.

Решение за прекратяване по обособени позиции  № 73/ 14.08.2014 г.

00164-2014-0013 В. Щерев
тел. 92 20 688
Е-mail: v.sterev@mod.bg
изтегли

“7,62 mm патрон обр. 1943 г. – халосен със загъвка“,

 24.06.2014 г.

Чл. 3, ал.2, т.1 и чл. 14, ал.7 от ЗОП Не се прилага Изтегли от графа документация Приключен Работи комисия Не се прилага

Валерия Стамова

Тел. 02/ 92 20 687 e-mail:

v.stamova@mod.bg

изтегли

 

Доставка на авиационно-техническо имущество за самолет Су-25 19.06.2014 г. Чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 14, ал. 7 от ЗОП Не се прилага Изтегли от графа документация Приключен Приключени действията по възлагането на обществената поръчка без избор на изпълнител със Заповед № ЗОП-62/20.08.2014 г. Не се прилага Евелина Богданин-Михова, тел. 02 92-20-674, е-mail: e.mihova@mod.bg изтегли
Доставка на летателни облекла за нуждите на Българската армия 19.06.2014 г. Открита по чл. 16, ал. 8 от ЗОП Не се прилага Приключен Приключен Работи комисия 00164-2014-0012 Л. Узунов
тел. 92 20 654
Е-mail: l.uzunov@mod.bg
изтегли

“20х102 mm изстрели за оръдие CN-MIT 20 M 621“

 16.06.2014 г.

Чл. 3, ал.2, т.1 и чл. 14, ал.7 от ЗОП Не се прилага Изтегли от графа документация Приключен Съгласуване на заповед Не се прилага

Валерия Стамова

Тел. 02/ 92 20 687

e-mail:

v.stamova@mod.bg

изтегли

разяснения

Услуга с предмет, включващ две самостоятелно обособени позиции:  Поз. 1. Застраховане на личния състав със застраховки „Злополука“ и „Медицински разходи вследствие на злополука и/ или акутно заболяване и репатриране вследствие на злополука и и/или акутно заболяване“, на автомобилната техника със застраховка „Каско, валидно в чужбина“ и имуществото със застраховки „Карго“, „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“ на формированията на Българската армия, участващи в мисии, във връзка с ангажиментите на Република България към ООН, НАТО, ЕС и по други международни споразумения. 02.06.2014 г. Открита по ЗОП Не се прилага Не се предвижда Приключен Съгласува се договор 00164-2014-0010 Цвета Генова, тел. 02 92-20-649, е-mail: tz.genova@mod.bg изтегли
Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с търговска марка Hewlett Packard по рамково споразумение № С-16/03.10.2012 г. на ЦООП  02.06.2014 г. С покана по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП Не се прилага Не се прилага Приключен Подготовка на договор Не се прилага Гергана Тонева,
тел. 02/ 92 20 665,
е-mail:g.toneva@mod.bg
Документацията (поканата) е изпратена на потенциалните изпълнители

Услуги по ремонт на многофункционални бинокуляри

31.05.2014 г.

Ограничена по глава шеста от ЗОП Приключен
Не се прилага 

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация

Приключен Работи комисия 00164-2014-0009
 

Евелина Шаламанова

 тел. 92 20 655  е:mail
изтегли
Дейности за информация и публичност по проект: „Подобряване на административното обслужване на гражданите и администрацията на Министерството на отбраната и изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство, чрез ъпгрейд на АИС „Документооборот” към АИС „Документооборот - уеб-базирана версия”, 13.05.2014 г. Публична покана по реда на глава 8 "а" от ЗОП Не се прилага Не се предвижда. Осигурен е пълен достъп до документите в електронен вид. Може да бъде изтеглена на посочения в обявлението профил на купувача Приключен Съгласува се договор 9029198 Н. Стайков, тел. 92 20 673, Е-mail: n.staykov@mod.bg изтегли

Застраховане на пътни превозни средства (ППС) от Българската армия и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната със  застраховка „Каско” за 2015 г.

08.05.2014 г.

Открита по ЗОП Не се прилага Приключен Приключен Работи комисия 00164-2014-0007 

Елена Донева,

тел. 9220 668,

e.doneva@ mod.bg

изтегли

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите” и застраховка „Злополука на местата в МПС”  на ППС от автопарка на БА и военните формирования пряко подчинени на МО за 2015 г.

30.04.2014 г.

Ограничена процедура по Глава шеста от част втора от ЗОП. До 17.00 ч. на 02.09.2014 г.

Не се прилага.

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация.

  Приемат се заявления за участие 00164-2014-0005

Елена Донева,

тел. 9220 668,

e.doneva@ mod.bg

изтегли

Възстановяване на летателната годност и осигуряване на експлоатацията на вертолети Ми-17 - рамково споразумение

14.04.2014 г.

Процедура на договаряне с обявление по чл. 84. т. 3 от ЗОП Приключен

Не се прилага.

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация.

Приключен Работи комисия 00164-2014-0004

Ц. Белниколов

тел. 92 20 648, e-mail: ts.belnikolov@mod.bg

изтегли

Разработване и внедряване на информационна система за предоставяне на е-услуги за пространствени данни.

Процедурата e в изпълнение на проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

31.01.2014 г.

Открита  по чл. 16, ал. 8 от ЗОП Не се прилага

Приключен

Приключен

Постъпила жалба в КЗК вх.№ ВХР-1784/ 21.07.2014 г. срещу  решение №61/09.07.2014 г. на директора на ДИО за избор на изпълнител“.

00164-2014-0001

М. Бонев

тел. 02 92 20 882,

02 92 22 575,

088 7708528
e-mail:

m.bonev@mod.bg

Решение за промяна

документация 1

документация 2

документация 3

документация 4

документи MS Word

разяснения

разяснения 1