За контакти:
ул. ''Иван Вазов'' 12
тел. 9220642, факс: 9515169
e-mail: dio@mod.bg
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА за откриване на парични гаранции по обществени поръчки, провеждани от Министерство на отбраната чрез дирекция „Инвестиции в отбраната”:
Банка: Българска народна банка (БНБ) Адрес: София, пл. “Александър 1-ви” № 1
Получател: Дирекция “Финанси” - МО
IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01
BIC: BNBG BGSD

 

Текущи процедури

                   Закупуване на документация, подаване на предложения, заявления, оферти                  

        Всеки работен ден от 9 до 12 или от 13 до 17 ч. на адрес   гр. София,    дирекция "Инвестиции в отбраната",   ул. "Иван Вазов" №12, ет 5.

За да бъдете включени в Базата-данни на МО, като потенциални изпълнители на обществени поръчки за доставка на стоки и услуги, моля изпращайте вашите презентации на хартиен и/или магнитен носител в отдел "Пазарни проучвания и информационно осигуряване на доставките", към дирекция "Инвестиции в отбраната". 

Заявление за доброволна регистрация на потенциални изпълнители на обществени поръчки може да изтеглите от рубрика ДОКУМЕНТИ.

СЪОБЩЕНИЯ: 

Обявата се отнася за,

дата на публикуване

Вид на процедурата

Срок за подаване на заявление 

Срок за продажба
на тръжна
докумен-
тация

Срок за
приемане на оферти/предложения

Състояние на процедурата

Обявление в РОП

Лице за контакт

Доку-
мента-
ция

Възстановяване на летателната годност и осигуряване на експлоатацията на вертолети Ми-17 - рамково споразумение

14.04.2014 г.

Процедура на договаряне с обявление по чл. 84. т. 3 от ЗОП До  17.00  на 19.05.2014 г.

Не се прилага.

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация.

  Приемат се заявления за участие 00164-2014-0004

Ц. Белниколов

тел. 92 20 648, e-mail: ts.belnikolov@mod.bg

изтегли

Осигуряване и организиране на международни мероприятия на МО

07.04.2014 г.

Публична покана по гл. 8 „а” от ЗОП Не се прилага Не се прилага

Приключен

Работи комисия 9027990

Я. Костадинова

тел. 02 92 20 676,

e-mail:

ya.kostadinova@mod.bg

изтегли
Услуга с предмет "Извършване на космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на полигон „Змейово” и представяне на информация от него на създадената за тази цел  WEB страница. 04.04.2014 г. Чл. 14, ал. 5 ог ЗОП и чл. 76 от Вътрешните правила, обявени с МЗ № ОХ-432/22.06.2012г. Не се прилага Не се прилага Приключен Работи комисия Не се прилага Цвета Генова, тел. 02 92-20-649, е-mail: tz.genova@mod.bg изтегли

Лодка с мек борд, твърда основа и извънбордов двигател 

28.03.2014 г.

Чл. 3, ал.2, т.1 и чл. 14, ал.7 от ЗОП

Не се прилага

Изтегли от графа документация

До 17.00 ч. на 28.04.2014 г.

Приемане на предложения

Не се прилага

Валерия Стамова

Тел. 02/ 92 20 687

e-mail:

v.stamova@mod.bg

изтегли

Доков ремонт на базов миночистач "ШКВАЛ" с бордови № 62 
25.03.2014 г.
Договоряне с обявление по чл. 84. т. 3 от ЗОП До  17.00  на 24.04.2014 г. Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация   Приемат се заявления за участие 00164-2014-0003 Димитър Андронов, тел. 02 92-20-889, е-mail: d.andronov@mod.bg изтегли

Разработване и внедряване на информационна система за предоставяне на е-услуги за пространствени данни.

Процедурата e в изпълнение на проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

31.01.2014 г.

Открита  по чл. 16, ал. 8 от ЗОП Не се прилага

Не се прилага

Ще бъде обявен след влизане в сила на определение №АКТ-326/12.03.2014 г. на КЗК.

Постъпила жалба в КЗК вх.№ ВХР-440/ 24.02.2014 г.

с искане за временна мярка „спиране на процедурата"

00164-2014-0001

М. Бонев

тел. 02 92 20 882,

02 92 22 575,

088 7708528
e-mail:

m.bonev@mod.bg

документация 1

документация 2

документация 3

документация 4

документи MS Word

разяснения

разяснения 1

Компютърна, периферна техника и UPS

11.12.2013 г.

Открита процедура по чл.16, ал.8

от ЗОП

Не се прилага Не се прилага Приключен

Работи комисия

00164-2013-0063

Николай Димитров,

тел. 02/ 92 20 662,

е-mail: n.p.dimitrov@mod.bg

изтегли

отговор 1

отговор 2

Доставка на телефонни централи

19.11.2013 г.

Открита по ЗОП Не се прилага Приключен Приключен Подготовка на договор

00164-2013-0057

С. Тронкова,

тел. 02 9220667,

email:s.tronkova@mod.bg

изтегли

приложения

отговор

Решение

 

Поддръжка на софтуер и хардуер на КИС на Военен команден център 08.10.2013 г. Ограничена по ЗОП Приключен Изтегли от графа „Документация” Приключен Работи комисия

00164-2013-0052

Е. Тодоров,  

 тел. 92 20 666,                  E-mail:                     e.todorov@mod.bg

изтегли

Възстановяване на летателната годност на вертолети Bell-206B3

08.10.2013 г.

Открита по ЗОП Не се прилага Приключен Приключен

Решение за обявяване на класираните участници, на отстранените участници и определяне на изпълнител на обществената поръчка № 8/29.01.2014 г.

Обжалва се в КЗК

00164-2013-0053 Евелина Богданин-Михова, тел. 02 92-20-674, е-mail: e.mihova@mod.bg изтегли

Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и специализирани доставки и услуги

05.09.2013

Открита процедура по ЗОП Не се прилага Не се предвижда. Осигурен е пълен достъп до документите в електронен вид. Може да бъде изтеглена на посочения в обявлението профил на купувача

Приключен

Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител №5/20.01.2014 г.

Решение №11/20.02.2014 г. за отмяна на решение №5 

 

00164-2013-0045 Н. Стайков, тел. 92 20 673, Е-mail:n.staykov@mod.bg

изтегли

решение за промяна 1

решение за промяна 2

„Интегрирана логистична поддръжка на самолети Pilatus PC-9M и PC-12/45 - рамково споразумение”

05.09.2013

Процедура на договаряне с обявление Приключен Не се предвижда. Осигурен е пълен достъп до документите в електронен вид. Приключен

Съгласува се рамково споразумение

00164-2013-0044 Ц. Белниколов, тел. 92 20 648, Е-mail: ts.belnikolov@mod.bg изтегли

„Доставка на десантни парашутни системи с кръгъл купол и десантни парашутни системи тип „Летящо крило“

14.08.2013 г.

Ограничена процедура по ЗОП

Приключен

Изтегли от графа документация Приключен Приемане на протокол от работа на комисия 00164-2013-0036

И. Хасъмски

тел. 02 9220647

e-mail: i.hasamski@mod.bg 

отговор

Изтегли

Приложения

Образци

Ремонт, поддръжка и обновяване на ISDN/IP Автоматични телефонни централи (АТЦ) на Министерство на отбраната и Българската армия.

 12.10.2012 г.

Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка по Част трета „а“ и Глава шеста от ЗОП Приключен Не се прилага Приключен

Съгласно решение № 957/30.07.2013 г. на КЗК и решение № 15914/29.11.2013 г. е върната комисията за разглеждане и оценка на офертите от етап: разглеждане на ценовите предложения на участниците по обособени позиции 1 и 3. Решение № 22/26.03.2014 г. за класиране и определяне на изпълнител по обособена позиция 1 и решение № 23/26.03.2014 г. за прекратяване по обособена позиция 3. Срок за обжалване до 05.04.2014 г.

00164-2012-0048

Н. Стайков 

тел. 92 20 673

 Е-mail: n.staykov@mod.bg

изтегли