За контакти:
ул. ''Иван Вазов'' 12
тел. 9220642, факс: 9515169
e-mail: dio@mod.bg
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА за откриване на парични гаранции по обществени поръчки, провеждани от Министерство на отбраната чрез дирекция „Инвестиции в отбраната”:
Банка: Българска народна банка (БНБ) Адрес: София, пл. “Александър 1-ви” № 1
Получател: Дирекция “Финанси” - МО
IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01
BIC: BNBG BGSD

 

Текущи процедури

                   Закупуване на документация, подаване на предложения, заявления, оферти                  

        Всеки работен ден от 9 до 12 или от 13 до 17 ч. на адрес   гр. София,    дирекция "Инвестиции в отбраната",   ул. "Иван Вазов" №12, ет 5.

За да бъдете включени в Базата-данни на МО, като потенциални изпълнители на обществени поръчки за доставка на стоки и услуги, моля изпращайте вашите презентации на хартиен и/или магнитен носител в отдел "Пазарни проучвания, анализи и кодификация", към дирекция "Инвестиции в отбраната". 

Заявление за доброволна регистрация на потенциални изпълнители на обществени поръчки може да изтеглите от рубрика ДОКУМЕНТИ.

Процедури и информация, публикувани след 01.10.2014 г., можете да намерите тук.

Комисия за разглеждане на първоначална оферта и провеждане  на договаряне с участника по обществена поръчка с предмет „Извършване на доков ремонт на базов миночистач „ШКВАЛ“ с бордови номер 62”, ще започне своята работа от 12.00 часа на 10.06.2014 г. в дирекция „Инвестиции в отбраната” – гр. София, ул. „Иван Вазов” № 12

Обявата се отнася за,

дата на публикуване

Вид на процедурата

Срок за подаване на заявление 

Срок за продажба
на тръжна
докумен-
тация

Срок за
приемане на оферти/предложения

Състояние на процедурата

Обявление в РОП

Лице за контакт

Доку-
мента-
ция

Ремонт на техника с обособени позиции както следва:

1. „Ремонт на компютри” съгласно техническа спецификация ТС А 76.1438.12; срок за изпълнение 36 месеца.

2. „Ремонт на компютри” съгласно техническа спецификация ТС А 76.1707.13; срок за изпълнение 36 месеца.

3. „Ремонт на принтери“ съгласно техническа спецификация ТС А 76.1706.13; срок за изпълнение 12 месеца.

4. „Ремонт на принтери“ съгласно техническа спецификация ТС А 76.1708.13; срок за изпълнение 12 месеца.

5. „Ремонт на мобилни телефонни апарати” съгласно техническа спецификаця ТС А 76.1444.12; срок за изпълнение 36 месеца

29.08.2014 г.
 

Публична покана по реда на глава 8 "а" от ЗОП

Не се прилага

Не се предвижда. Осигурен е пълен достъп до документите в електронен вид. Може да бъде изтеглена на посочения в обявлението профил на купувача

Приключен

Обявление, публикувано в регистъра на АОП.

Протокол от комисия 26.09.2014

9033152

О. Гондова, тел. 92 20 663, Е-mail: o.gondova@mod.bg

изтегли

Сключване на рамково споразумение за доставка на полушуби кожени за мъже и полушуби кожени за жени

28.08.2014 г.

Открита процедура по чл. 16, ал. 8 от ЗОП Не се прилага Приключен Приключен Работи комисия 00164-2014-0025 Л. Узунов
тел. 92 20 654
Е-mail: l.uzunov@mod.bg

изтегли

образци

Анализ на Споразумение за уреждане на задължения № УД-03-26/27.06.2011г. между Министерството на отбраната и компания ЮРОКОПТЕР – Франция и Договор за гаранционен депозит № УД-03-3/13.01.2006г., сключен между Министерството на отбраната и банка Сосиете Женерал, както и свързаните с тях споразумения и договори.

25.08.2014 г.

Процедура на договаряне с обявление по чл. 84. т. 4 от ЗОП Приключен

Не се прилага.

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация

Не се прилага Работи комисия
 
00164-2014-0022

М. Маринов

тел. 02 / 92 20 888,

e-mail: m.i.marinov@mod.bg

изтегли

образци MS Word

разяснение 1

разяснение 2

разяснение 3

разяснение 4

разяснение 5

разяснение 6

разяснение 7

разяснение 8

 

„Надграждане на АИС „Документооборот” към АИС „е-Документооборот”-уеб-базирана версия” по проект в изпълнение на договор № УД 12-6/05.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) 18.07.2014 г. Покана за участие в процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП Не се прилага Не се предвижда. Осигурен е пълен достъп до документите в електронен вид. Може да бъде изтеглена на посочения в обявлението профил на купувача Изтекъл на 07.08.2014 г.

Съгласува се договор

 

00164-2014-0020 Н. Стайков, тел. 92 20 673, Е-mail: n.staykov@mod.bg изтегли

Сключване на рамково/ви споразумение/ия за следните самостоятелно обособени позиции: 

Поз. 1. „Интегрирана логистична поддръжка на вертолети

„AS 565 MB PANTHER" 

Поз. 2. „Интегрирана логистична поддръжка на авиационни двигатели „ARRIEL 2C”

30.06.2014 г.

Процедура на договаряне с обявление по чл. 84. т. 3 от ЗОП Приключен

Не се прилага.

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация.

До 17:00 часа на 28.10.2014 г. Приемане на оферти 00164-2014-0017

Ц. Белниколов

тел. 92 20 648,

e-mail: ts.belnikolov@mod.bg

изтегли

покана 1

покана 2

протокол

решение 98

Доставка на масла, смазки и специални течности 30.06.2014 г. Открита по ЗОП Не се прилага Приключен Приключен Съгласува се решение за избор на изпълнител 00164-2014-0016 Я.Костадинова, тел. 20676, e-mail: ya.kostadinova@mod.bg

изтегли

решение за промяна

Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии   27.06.2014 г. Открита по ЗОП Не се прилага Изтегли от графа документация Приключен

Постъпила жалба в КЗК с вх. № ВХР-2110/ 29.08.2014 г. срещу Решение за избор на изпълнител № 74/ 18.08.2014 г.

Решение за прекр. по об. поз. 1 №76/18.08.2014

Решение за прекр. по об. поз. 2 №75/18.08.2014

00164-2014-0014

Пламен Петров, тел. 02 92 20 652, Е-mail: p.v.petrov@mod.bg

изтегли

приложения

разяснение

Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми

27.06.2014 г.

Открита по ЗОП Не се прилага Изтегли от графа документация Приключен

Решение за избор на изпълнител № 86/ 02.09.2014 г.

Решение за прекратяване по об. поз. 4 № 88/02.09.2014 г.

Решение за прекратяване по об. поз. 5 № 87/02.09.2014 г.

00164-2014-0015 Пламен Петров, тел. 02 92 20 652, Е-mail: p.v.petrov@mod.bg

изтегли

разяснение

приложения

разяснение 2

разяснение 3

Доставка на летателни облекла за нуждите на Българската армия 19.06.2014 г. Открита по чл. 16, ал. 8 от ЗОП Не се прилага Приключен Приключен Съгласуване на рамково споразумение 00164-2014-0012 Л. Узунов
тел. 92 20 654
Е-mail: l.uzunov@mod.bg
изтегли
Дейности за информация и публичност по проект: „Подобряване на административното обслужване на гражданите и администрацията на Министерството на отбраната и изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство, чрез ъпгрейд на АИС „Документооборот” към АИС „Документооборот - уеб-базирана версия”, 13.05.2014 г. Публична покана по реда на глава 8 "а" от ЗОП Не се прилага Не се предвижда. Осигурен е пълен достъп до документите в електронен вид. Може да бъде изтеглена на посочения в обявлението профил на купувача Приключен Съгласува се договор 9029198 Н. Стайков, тел. 92 20 673, Е-mail: n.staykov@mod.bg изтегли

Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите” и застраховка „Злополука на местата в МПС”  на ППС от автопарка на БА и военните формирования пряко подчинени на МО за 2015 г.

30.04.2014 г.

Ограничена процедура по Глава шеста от част втора от ЗОП. Приключен

Не се прилага.

Документите могат да бъдат изтеглени от графа документация.

До 17.00 ч. на 04.11. 2014 г. Приемане на оферти 00164-2014-0005

Елена Донева,

тел. 9220 668,

e.doneva@ mod.bg

изтегли

Разработване и внедряване на информационна система за предоставяне на е-услуги за пространствени данни.

Процедурата e в изпълнение на проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

31.01.2014 г.

Открита  по чл. 16, ал. 8 от ЗОП Не се прилага

Приключен

Приключен

Заведено дело №12776/2014 г.във ВАС по жалба срещу решение №1142/2014 г. на КЗК, с което се  оставя без уважение жалбата срещу Решение № 61/09.07.2014 г. на директора на ДИО за избор на изпълнител

00164-2014-0001

М. Бонев

тел. 02 92 20 882,

02 92 22 575,

088 7708528
e-mail:

m.bonev@mod.bg

Решение за промяна

документация 1

документация 2

документация 3

документация 4

документи MS Word

разяснения

разяснения 1